ﻛﺎرﺗﻬﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، اﻧﻮاع و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن

تیر ۲۴, ۱۳۹۹

ﻛﺎرﺗﻬﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ Smart carts

از ﺣﺪود ﭼﻬﺎردﻫﻪ ﻗﺒﻞ، اوﻟﻴﻦ کارت هوشمند ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده از ﻃﺮﻓﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﺎرﺗﻬﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي در آﻧﻬﺎ،ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه، ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻛﺎرت ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي کارت هوشمند ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺸﺮي، ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺷﮕﺮف در ﺣﻮزه ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي روزﻣﺮه اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺮدهاﺳﺖ. دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻬﻢ اﻣﻨﻴﺖ و ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدن از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ در اﻛﺜﺮ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ اﻳﻦ روﻧﺪ، رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و… از اﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻬﺮه ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﻛﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟

کارت های هوشمند

ﭘﻴﺶ از ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﻛﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻛﺎرت ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳﻮال ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ. اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎرتﻫﺎ ATM ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد؟ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻛﺎرت ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻮار ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻧﻮار اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻛﺎرتﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ATM و ﻛﺎرتﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻧﻮار ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ دارﻧﺪ اﻣﻨﻴﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺳﺨﺖاﻓﺰاري در درون آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻧﻮار ﺻﻮﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺎدي ﻧﺪارﻧﺪ. اﻣﺎ در ﻛﺎرتﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﺷﻪ، اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﺳﺘﻔﺎده ، ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﻚ ﻛﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ اي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دارﻧﺪه آن ﺑﺼﻮرت ﻧﻮار ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ﻳﺎ ﻳﻚ رﻳﺰﭘﺮدازﻧﺪه ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در ﺑﺪﻧﻪ ﻛﺎرت اﺳﺖ.

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ و ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎرت ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻫﺮ ﻛﺎرت ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﺪار ﻣﺠﺘﻤﻊ ، اﻳﻨﺘﺮﻓﻴﺲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﺷﻪ و ﻛﺎرت ﺧﻮان و ﻳﻚ ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻛﺎرت ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺗﺮاﺷﻪ ، اﺑﻌﺎد ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺘﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎرت ﺧﻮان ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻨﻮع ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﺮاي ﻛﺎرت ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ:

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺗﺮاﺷﻪ

ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﻛﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﻣﻨﻄﻖ ﻻزم ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎي ﺧﺎص ﻛﺎرت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع زﻳﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:

  • ﺗﺮاﺷﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ : ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻏﻴﺮ ﻓﺮار و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  • ﺗﺮاﺷﻪ رﻳﺰﭘﺮدازﻧﺪه ﻛﻪرﻳﺰﭘﺮدازﻧﺪه و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﺮار ﻫﻢ دارﻧﺪ.

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ازﻧﻈﺮ ﻣﺘﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرت ﺧﻮان

ﻛﺎرت ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻧﻈﺮ روش ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎرت ﺧﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:

  • اﻟﻒ( ﻛﺎرت ﻫﺎي ﺗﻤﺎﺳﻲ(contact)
  • ب( ﻛﺎرت ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﻤﺎﺳﻲless) (contact
  • ج( ﻛﺎرت ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

اﺟﺰاي ﻳﻚ ﻛﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻫﺮ ﻛﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ شود.

  • اﻟﻒ( ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
  • ب( ﻣﺪار ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺮاﺷﻪ
  • ج( اﻳﻨﺘﺮﻓﻴﺲ ﺑﻴﻦ ﭼﻴﭗ و ﻛﺎرت ﺧﻮان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *